Koersplan De Tjongerwerven

In deze strategische koers geven we richting aan de focus die De Tjongerwerven CPO de komende twee jaren aan gaat brengen. Ofwel, waar richten we ons op om het best denkbare onderwijs te kunnen blijven bieden aan alle leerlingen die elke dag weer aan onze scholen worden toevertrouwd. Dit is een grote opdracht met een grote verantwoordelijkheid. Dat begint met het klimaat op school. Alle leerlingen moeten het fijn hebben op school en met plezier naar school gaan. Deze basis is belangrijk, omdat dit een voorwaarde is om te kunnen leren. En wanneer de voorwaarden aanwezig zijn, moeten wij ervoor zorgen dat alle leerlingen goed les krijgen en dat we de leerlingen volgen in hun ontwikkeling. Lees het plan HIER of klik op de link hiernaast.

Klachtenregeling

Deze regeling is een bewerkte versie van het modelklachtenregeling klachtencommissies bijzonder onderwijs, waarbij De Tjongerwerven aangesloten is.

Vastgesteld door de GMR d.d. 05-02-2019

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting De Tjongerwerven CPO biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Integriteitscode

Wij zijn van mening dat een goede communicatie en dialoog tussen alle betrokkenen een bijdrage levert aan de kwaliteit van de organisatie en de scholen. In een lerende organisatie worden de voorwaarden gecreëerd waarbinnen medewerkers werkervaringen delen, zich professionaliseren, zich spiegelen aan elkaar, elkaar met respect bejegenen, waardoor een veilig klimaat ontstaat. De medewerkers van Stichting De Tjongerwerven doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat iedereen die met ons te maken heeft (van leerling, ouder, gemeente tot leverancier) vertrouwen heeft in Stichting De Tjongerwerven als organisatie en in de mensen die met elkaar het imago van Stichting De Tjongerwerven, de scholen en aan haar gelieerde organisaties bepalen…. Lees verder 

Bestuursverslag en jaarrekening

Hiernaast vindt het jaarverslag van 2022. In dit verslag kijken we achterom, leggen we verantwoording af en kijken we naar wat er de komende jaren op ons af gaat komen.

Wij kijken terug op een relatief rustig jaar. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is geen sprake meer geweest van schoolsluitingen en andere maatregelen vanwege de Covid pandemie. Dat betekent echter niet, dat de maatregelen geen rol meer hebben gespeeld in het onderwijsproces. Zo zijn stagnaties in leerontwikkeling, in sociaal-emotioneel welbevinden en in schoolontwikkeling extra zichtbaar en voelbaar geworden. Wat eerder vanzelfsprekend was, is niet langer gewoon gebleken. Dit gegeven heeft 2022 tot een bijzonder jaar gemaakt. Een jaar van herontdekken, opbouwen en uitbouwen. Maar ook een jaar waarin keuzes zijn gemaakt die ons toekomstig onderwijs zullen versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het besluit met alle scholen het High Performance Schools traject in te gaan. Een tweejarig evidence-informed scholingstraject dat bij gaat dragen aan zowel de versterking van de kennisbasis als aan de professionele leercultuur door de vorming van leerteams op de scholen…

Lees verder vis de linkjes rechts

Basisstatuut GMR

Via deze link vind u de basisstatuten van de GMR

Inspectierapport

Via deze link vind u het 4-jaarlijks onderzoek door inspectie

Privacy

CPO Tjongerwerven vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de scholen aan bewustwording.