Stichting

De scholen van de Tjongerwerven zijn sinds 1 augustus 2012 ondergebracht in een stichting.

De Tjongerwerven – christelijk primair onderwijs, is een stichting die volgens de statuten zich ten doel stelt te werken aan het voortbestaan en versteviging van christelijk primair onderwijs in de regio. Zij doet dat vanuit Bijbels perspectief. Belangrijke waarden als verdraagzaamheid, naastenliefde en oprechtheid worden gecombineerd met opbrengst gericht werken en het leveren van een hoge onderwijskwaliteit. Wij vinden het van groot belang dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze samen met het team verbondenheid voelen met het gebouw en het onderwijssysteem.

Bestuur

De stichting De Tjongerwerven telt, sinds 1 augustus 2017, 9 basisscholen, waarvan 2 samenwerkingsscholen. Hoewel de scholen één bestuur hebben, blijven het zelfstandige scholen. De Directeur Bestuurder voert overleg met de Raad van Toezicht. De Directeur Bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting. De uitvoerende bevoegdheid is op stichtingsniveau gemandateerd aan het bestuursbureau en op schoolniveau aan de schooldirecteuren. De Directeur Bestuurder legt achteraf op hoofdlijnen verantwoording af aan de RvT.

Downloaden in pdf:

Bestuursbureau

De Directeur Bestuurder is de bestuurder van de stichting De Tjongerwerven en werkt op het Bestuursbureau. Hij zorgt voor professionele ondersteuning richting scholen. De Directeur Bestuurder wordt hierbij ondersteund door de management assistente / P&O-er. Tevens is een Onderwijs Kwaliteit Team (OKT), bestaande uit Bernard Winsemius, Froukje Mulder (enkele dagen op het onderwijsbureau werkzaam om beleidsmatige lijnen uit te zetten op het terrein van de leerlingenzorg). Het OKT verzorgt scholing en ondersteuning voor de intern begeleiders op de scholen. Zij nemen ook initiatieven m.b.t. onderwijsvernieuwingen en inspectiekaders.

Onderwijsmanagementsteam (OMT)

Het OMT bestaat uit de schooldirecteuren, personeel van het bestuursbureau en de Directeur Bestuurder.  Door de Directeur Bestuurder worden de beleidslijnen uitgezet. Eenmaal in de drie weken worden diverse thema’s van het beleid in brainstormsessies besproken. Binnen het OMT worden de lijnen op onderwijskundig, financieel, huisvesting en personeelszaken vastgesteld. Het OMT is het hart van de organisatie.

Raad van Toezicht

De Tjongerwerven heeft in 2011 een organisatieverandering doorgevoerd waarin de scholen zijn ondergebracht in een stichting. De stichting wordt aangestuurd door een Directeur Bestuurder en de staf op het bestuursbureau. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben in de gekozen organisatie een toezichthoudende rol naar stichting De Tjongerwerven.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Tjongerwerven CPO bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. De GMR heeft volgens het reglement ‘wet op medezeggenschapsraad’ advies- en/ of instemmingsrecht m.b.t. beleidsvorming. In de praktijk betekent dit dat we meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken die onze stichting aangaan. Te denken valt aan de begroting en het bestuursformatieplan. De GMR komt 5 keer per schooljaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen is het Bovenschools Bestuur aanwezig. De Directeur Bestuurder voorziet de GMR van informatie over onderwerpen die zich (jaarlijks) aandienen. De GMR kan zelf ook agendapunten agenderen waarover zij van gedachten wil wisselen met het Bovenschools Bestuursbureau. Verder is de GMR verdeeld in kennisgroepen. Deze verdeling is op basis van deskundigheid. Te denken valt aan een kennisgroep financiën en onderwijskundig beleid. 

Kortom: De leden van de GMR hebben de mogelijkheid om op bovenschools niveau mee te denken en te beslissen over onderwerpen die leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. 

  • Basisstatuur GMR